Πράσινα κτίρια
με πράσινο σπρέι και πράσινο χαρακτηρισμό στο δελτίο αυτοψίας, είναι τα άμεσα κατοικήσιμα, με περιορισμένης έκτασης φθορές που δε θέτουν σε κίνδυνο τους ενοίκους. Οι εργασίες επισκευής μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.

Κίτρινα κτίρια (τύπος α)
με κίτρινο σπρέι και ΚΙΤΡΙΝΟ χαρακτηρισμό στο δελτίο αυτοψίας, είναι όσα έχουν υποστεί επισκευάσιμες φθορές. ΔΕΝ επιτρέπεται να κατοικηθούν πριν γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, οι οποίες όμως μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.

Κίτρινα κτίρια (τύπος β)
με κίτρινο σπρέι και ΚΟΚΚΙΝΟ χαρακτηρισμό στο δελτίο αυτοψίας, είναι αυτά που η 1η επιτροπή μηχανικών εκτίμησε ότι έχουν υποστεί μη επισκευάσιμες ζημιές. ΔΕΝ επιτρέπεται να κατοικηθούν. Τα κτίρια αυτά θα εξεταστούν και από επόμενη 3μελή επιτροπή μηχανικών, η οποία θα κρίνει εάν είναι κατεδαφιστέα. Στην περίπτωση αυτή θα μαρκαριστούν τελικώς με ΚΟΚΚΙΝΟ σπρέι.

Εάν ο επανάλεγχος της επιτροπής τα χαρακτηρίσει τελικώς ΚΙΤΡΙΝΑ, δηλαδή επισκευάσιμα, τότε μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής και όταν αυτές ολοκληρωθούν το κτίριο μπορεί να κατοικηθεί ξανά.

Κόκκινα κτίρια
χαρακτηρίζονται τα μη επισκευάσιμα και θεωρούνται κατεδαφιστέα. Ο χαρακτηρισμός γίνεται αρχικά από την 1η επιτροπή μηχανικών και σημειώνεται μόνον στο έντυπο, ενώ το κτίριο μαρκάρεται με ΚΙΤΡΙΝΟ σπρέι. Ο επανέλεγχος από την επόμενη 3μελή επιτροπή μηχανικών κρίνει το κτίριο τελικώς ως κίτρινο ή κόκκινο.

Στα κτίρια αυτά ΔΕΝ επιτρέπεται η κατοίκηση, ούτε η έναρξη επισκευών και πρόκειται να κατεδαφιστούν.