Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης, επιτρέπεται η έκδοση πράξης κατεδάφισης με κ.υ.α., σε περιπτώσεις περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού (άρθρο 23 του ν. 1337/1983), αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες (άρθρο 38 του ν.998/1979), αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα (άρθρα 1-10 του ν.4258/2014) και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, επικίνδυνων οικοδομών (π.δ/γμα 13/22-4-1929).
β. Κατά της πράξης κατεδάφισης είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά δε το πέρας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της πράξης κατεδάφισης στον ενδιαφερόμενο, αυτή είναι άμεσα εκτελεστή.
γ. Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης ανήκει στην αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και διενεργείται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.
δ. Περαιτέρω, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθ’ υπέρβαση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (20.000 ευρώ) και μέχρι τα όρια της περ. β’ του άρθρου 5 του ίδιου νόμου (135.000 ευρώ), για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της διαδικασίας έκδοσης τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επεκτείνει υφιστάμενη σύμβαση που έχει συναφθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης, μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επιπλέον του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον επεκτείνεται ανάλογα και το φυσικό αντικείμενο αυτής.
ε. Τα έξοδα της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα εν λόγω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.
στ. Για το σκοπό της χρηματοδότησης της εκτέλεσης πράξεων κατεδάφισης, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.3889/2010. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ’ έτος, για τις λειτουργικές του δαπάνες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ τα επιπλέον του εν λόγω ποσοστού διαθέσιμα μπορούν να περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό με κ.υ.α.

2.α. Η εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στο χαρακτηρισμένο, σύμφωνα με τη μνημονευόμενη υπουργική απόφαση, ιστορικό τόπο της νήσου Μακρονήσου, πραγματοποιείται από το Σώμα Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Η εκτέλεση της εν λόγω κατεδάφισης γίνεται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.
Ορίζεται ότι, οι αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ομοίως, κάθε άλλη δημόσια αρχή (κτηματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων ο.τ.α.) έχουν υποχρέωση συνδρομής, με τη διάθεση μηχανικών μέσων και για τη διευκόλυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, του έργου της κατεδάφισης.
γ. Τα έξοδα κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα εν λόγω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

3. Ορίζεται ότι στις περιοχές των ειδικότερα προσδιοριζόμενων υγρότοπων (άρθρο 20 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. αα’ του ν.4277/2014) και μέχρι την οριοθέτηση αυτών, απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάσταση των εν λόγω περιοχών, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

4. Επανακαθορίζεται η χωροθέτηση Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.

5. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4508/2017 σχετικά με τη σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ από το συνολικό μεταφερθέν ποσό (10.000.000 ευρώ) στον ήδη συσταθέντα ως άνω ειδικό λογαριασμό, διατίθεται για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, κατόπιν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.
Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης, η οποία μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΠΗΓΗ: dasarxeio.com

Συχνές ερωτήσεις

Αν έχουν πληγεί και οι δύο κατοικίες, και χρησιμοποιούνται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία,υποβάλλονται δύο αιτήσεις (μία για την κάθε κατοικία).

Εφόσον το κτήριο παρουσιάζει βλάβες και αναγράφονται στο δελτίο επανελέγχου δικαιούται επιδόματος ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό.

Επίδομα δικαιούται όποιος χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία το οποίο προκύπτει από τα φορολογικά του στοιχεία. Κατά συνέπεια δικαιούται επίδομα ο ενοικιαστής που αποδεικνύει ότι μίσθωνε την κατοικία (ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή Ε2 του ιδιοκτήτη)

Δικαιούται επίδομα ο ιδιοκτήτης του πληγέντος κτηρίου που χρησιμοποιεί το κτήριο ως κύρια η δευτερεύουσα κατοικία και το δηλώνει στο Ε1.

Δικαιούται επίδομα για κάθε ιδιοκτησία και υποβάλλεται για κάθε μία ιδιοκτησία αίτημα για το επίδομα.

Θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει στεγαστική συνδρομή, με τη μορφή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής, για την αποκατάσταση του κτιρίου, δηλαδή την επισκευή, ή την ανέγερση νέου κτιρίου, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του.

Ο έλεγχος των κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα) ξεκινάει 1η Αυγούστου 2018.

Οι μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων πραγματοποιούνται με σταθερούς σταθμούς βάσης για όλη την περιοχή. Δεν γίνεται καταγραφή ανά οικία.

Οι μετρήσεις για τα μικροσωματίδια στο νερό, απαιτούν την συλλογή δείγματος από την βρύση του σπιτιού σας. Παρακαλώ, καλέστε στη γραμμή υποστήριξης 211 800 5440, και αφήστε τα στοιχεία σας προκειμένου να περάσει εθελοντής μας για να συλλέξει το δείγμα.

Εάν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο:

Κάντε κλικ ΕΔΩ.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο:

Καλέστε μας στο 211 800 5440 και θα το δηλώσουμε εμείς μαζί σας.

Το δελτίο μπορεί να αναζητηθεί στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ), στα τηλέφωνα 2108704707 και 2108704708.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ. 11471 Αθήνα

Όσοι είναι χρήστες (ιδιοκτήτης, επικαρπωτής, ένοικος με δωρεάν παραχώρηση, ενοικιαστής) των κατοικιών που έχουν πληγεί. Χρησιμοποιείται το ίδιο δελτίο επανελέγχου.

Εφόσον η κατοικία είναι κενή, δεν δικαιούται του επιδόματος. Δικαιούται όμως αποζημίωση για την αποκατάσταση του κτιρίου μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Ληξιαρχική πράξη θανάτου των αποθανόντων και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com